Vergunningen managementGeen project zonder vergunningen. En omgekeerd: zonder vergunningen géén project. Vergunningen van de rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen zijn voorwaardelijk voor de start van elk nieuw project.

Het 'managen' van de diverse, benodigde vergunningen is een vak apart. Wij weten welke vergunningen nodig zijn voor welke projecten. Hoe ze aangevraagd moeten worden. Hoe de wettelijke procedures lopen. Hoe beoordelen de verschillende overheden deze vergunningaanvragen.
Actum Advies BV schept voor u hierin een duidelijk beeld.

Waar kunt u bij vergunningenmanagement mee te maken krijgen?
− Waboaspecten (milieu, bouwen, slopen, kappen, uitrit, asbestsanering).
− Activiteitenbesluit (milieu).
− Waterwet.
− Ruimtelijke ordening.
− Rijks- of een provinciaal inpassingsplan.
− Ontgrondingen.
− Natuurbeschermingswet.
− Flora- en faunawet.
− Wet luchtkwaliteit.
− Archeologie.
− Bodemsanering.
− Crises- en Herstelwet.
− MER.

Wij plannen de verschillende aanvragen voor u in en door het:
− adequaat invullen van deze aanvragen;
− zorgen voor de juiste contacten met de verschillende overheden;
kunnen wij ervoor zorgen dat de vergunningen zo snel mogelijk verleend worden.

Door al deze aspecten aan ons uit te besteden, kunt u zich volledig concentreren op uw werkzaamheden voor de totstandkoming van het nieuwe project of startende onderneming.