OntgrondingAlgemeen
De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem.

Vergunningplicht versus vrijstelling
In principe moet voor het ontgronden uit de bodem een vergunning worden aangevraagd. Voor een aantal activiteiten, vooral kleinschalige activiteiten, is kan men daarvoor een vrijstelling krijgen.

Advisering voor bedrijfsleven
Als u wil gaan ontgronden, dan moet u voldoen aan de eisen uit de Ontgrondingenwet en het bestemmingsplan.

Actum Advies BV schept voor u een beeld over de (wettelijke) kans van slagen voor het willen ontgronden. Hoe aanpassing of vrijstelling van het bestemmingsplan geregeld moet worden. Aan welke eisen u moet voldoen.
Actum Advies maakt het u duidelijk welke stappen u ondernemen moet!

Door het grote netwerk van Actum Advies BV adviseren wij u op alle gebieden, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een rapport voor aanpassing of vrijstelling van het bestemmingsplan, waarin o.a. ingegaan wordt op aspecten als milieu, water, bodem, ecologie en archeologie.

Advisering voor overheden
Voor de uitvoering van de Ontgrondingenwet of de provinciale Ontgrondingenverordening adviseren wij u op gebied van:
− vergunningverlening;
− beoordelen van meldingen;
− toezicht en handhaving;
− beleidsmatige werkzaamheden.