WaterwetAlgemeen
Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden en daarmee zijn een zestal oude wetten voor het waterbeheer, of delen daarvan, ingetrokken. Net als bij de omgevingsvergunning, zijn de vergunningen uit voorgaande 'waterbeheerwetten' opgegaan in één watervergunning.

Vergunningplicht
De Waterwet is alleen van toepassing op het direct lozen van afvalwater op het oppervlaktewater en op een zuiveringtechnisch werk (zoals een rioolwaterzuiveringsinstallatie). Voor alle andere lozingen van afvalwater, dus de indirecte lozingen via het gemeentelijk rioolstelsel, is de Wabo en het Activiteitenbesluit van toepassing.

Advisering voor bedrijfsleven
Voor het direct lozen van afvalwater of bij veranderingen binnen de bedrijfsvoering, en die invloed hebben op de kwaliteit van het afvalwater, heeft u een watervergunning nodig.

Actum Advies BV schept voor u een beeld over de (wettelijke) kans van slagen voor nieuwe ontwikkelingen of bij vestiging van een nieuw bedrijf/hal e.d.. Hoe de watervergunning er uit gaat zien. Aan welke eisen u moet voldoen.

Door het grote netwerk van Actum Advies BV adviseren wij u bij het:
− aanvragen van vergunningen of het doen van meldingen;
− uitvoeren van afvalwateronderzoeken;
− uitvoeren van afvalwaterpreventie onderzoeken;
− beoordelen van de juiste bemonsteringsmethodieken en –termijnen;
− onderzoeken voor de beoordeling van de waterbezwaarlijkheid van de te lozen stoffen.

Advisering voor overheden
Voor de uitvoering van de Waterwet ondersteunen wij u op gebied van:
− vergunningverlening;
− toezicht en handhaving;
− beoordelen van meldingen;
− beleidsmatige werkzaamheden.