Wabo en ActiviteitenbesluitAlgemeen
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hierin worden ca. 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) samengevoegd tot één omgevingsvergunning op het gebied van milieu, ruimte, bouwen, slopen, natuur en monumenten.
Eén van de voordelen van de Wabo is dat u alle vergunningen via één vergunningaanvraag kunt indienen, en ook dat u dit bij één loket moet doen. Dat loket is meestal de gemeente.
Naast deze omgevingsvergunning, hebben veel bedrijven ook te maken met de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit.

Vergunningplicht Wabo versus melding Activiteitenbesluit
Door ontwikkelingen in de wetgeving is voor steeds meer activiteiten, die nu vergunningplichtig zijn, geen omgevingsvergunning voor het aspect milieu meer nodig, maar kan volstaan worden met een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Op deze wijze kunnen ontwikkelingen binnen bedrijven sneller gerealiseerd worden, zonder dat er ‘tijdverlies’ is door vergunningprocedures. In dit Activiteitenbesluit, waarvoor alleen een melding gedaan moet worden, zijn algemene milieuregels opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen.

Advisering voor bedrijfsleven
Voor vestiging van een bedrijf of voor nieuwe ontwikkelingen binnen een bedrijf heeft een ondernemer vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook is het mogelijk dat voor deze ontwikkelingen een MER (Milieu Effect Rapport) opgesteld moet worden of dat een mer-beoordelingsplicht van toepassing is.

Actum Advies BV schept voor u een beeld over de (wettelijke) kans van slagen voor nieuwe ontwikkelingen of bij vestiging van een nieuw bedrijf/hal e.d.. Hoe de omgevingsvergunning er uit gaat zien. Aan welke eisen uit het Activiteitenbesluit moet voldoen. Is er een MER of een mer-beoordelingsplicht nodig is?
Op al deze vragen weet Actum Advies BV antwoord!

Door het grote netwerk van Actum Advies BV bieden kunnen wij u op al deze gebieden advies. Enkele voorbeelden zijn het:
− aanvragen van vergunningen of het doen van meldingen;
− opstellen van geluidsrapporten;
− uitvoeren van geuronderzoek;
− uitvoeren van bodemonderzoeken;
− maken van energie-, afval- en waterpreventie scans;
− opstellen van bodembeschermingsrapporten;
− maken van een MER of het maken van een mer-beoordelings rapportage.

Advisering voor overheden
Voor de uitvoering van de verschillende Wabo onderdelen (milieu, ruimte, bouwen, slopen, natuur en monumenten) bieden wij u ondersteuning op gebied van:
− vergunningverlening;
− toezicht en handhaving;
− beoordelen van meldingen (o.a. op grond van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit, Wet bodembescherming e.d.) ondersteunen.
Wij ondersteunen u ook bij beleidsmatige werkzaamheden.